Η ενημέρωση του ασθενούς σχετικά με την πάθησή του, τον τρόπο θεραπείας και τις πιθανές επιπλοκές ή αποτυχίες αυτής αποτελούσε για πολλά χρόνια μεγάλο πρόβλημα στον ελληνικό υγειονομικό κόσμο. Σήμερα με την πληθώρα των ιατρών, την εισροή τους από αμφιβόλου επιστημονικής εγκυρότητας  χώρες, την έκπτωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και του συστήματος υγείας, ο μεν ασθενής πρέπει να προφυλάσσεται από την λεγόμενη κακή ιατρική πράξη (mal practice) ο δε ικανός και καλός ιατρός από την κάποιες φορές κακόβουλη διάθεση ασθενών και συμβούλων δικηγόρων που προσβλέπουν σε οφέλη από πιθανή δικαστική εμπλοκή ιατρών – ασθενών. Προκύπτουν αναπόφευκτα πολλά ερωτήματα και επίκαιροι προβληματισμοί ως προς το είδος, τον τρόπο κτήσης της συγκατάθεσης του ασθενούς, αλλά και το σκοπό αυτής.

Ο όρος που χρησιμοποιείται από του αγγλοσάξονες για την ενημέρωση του ασθενούς και τη συγκατάθεσή του για μια ιατρική πράξη είναι «informed consent» ενώ στην ελληνική μπορεί να αποδοθεί ως «ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς». Η πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου της Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals (3η έκδοση, 2008), η  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Οβιέδο, 1997), αλλά και ο δικός μας νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005), συνιστούν την ιατρική ενημέρωση και συναίνεση του ασθενούς ως απαραίτητη προϋπόθεση της νόμιμης διεξαγωγής μιας ιατρικής πράξεως, αλλά και της εν γενεί παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ελληνική νομοθεσία αναφέρει ότι λήψη της συγκατάθεσης του ασθενούς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξης, η οποία γίνεται κατά την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας,δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

[accordions id=»1131″]

Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλόπουλος, MD, MSci, DrSci, FEBOT
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Επίκουρος Καθηγητής ορθοπαιδiκής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιατρείο: Δήμητρος 6, Μαρούσι -15124
Τηλ & Fax. 210-6124007
Κιν. 6937 266639
Email. [email protected]