1990-1991

Παρασκευαστής στην Αίθουσα Ανατομών (1 έτος)

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διευθυντής: Αναπλ. Καθ. Νικόλαος Παπαδόπουλος

 • Μελέτη της τοπογραφικής ανατομικής και χειρουργικών προσπελάσεων επι ανθρώπινων πτωμάτων.

2001

Σεμινάριο Μικροχειρουργικής (3 μήνες)

Τμήμα Μικροχειρουργικής και Άκρας Χειρός, ΠΓΝ ΚΑΤ

Διευθυντής: Νικόλαος Γεροσταθόπουλος & Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μεταβολισμού των Οστών «Θ. Γαροφαλλίδης»

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγ. Γεώργιος Λυρίτης    

 • Εκπαίδευση επί πειραματόζωων (επίμυες, κόνικλοι) σε τεχνικές μικροχειρουργικής και αποκατάστασης νευραγγειακών στελεχών.

2000-2002

Πειραματική μελέτη στον αρθρικό χόνδρο.

Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Λυρίτης 

 • Πειραματική μελέτη σε κονίκλους με δημιουργία μοντέλου μετατραυματικής χονδροπάθειας επιγονατίδας και μακροσκοπική, μικροσκοπική και ιστολογική εξέταση των παρασκευασμάτων με σκοπό την καταγραφή της εξέλιξης της καταβολικής και αναβολικής δράσης του αρθρικού χόνδρου.

2002

Εργαστηριακή Έρευνα στις Αθλητικές Κακώσεις (6 μήνες)

Sports Medicine Research Fellowship

Department of Orthopaedics

University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA

Chairman: Professor William E Garret Jr, MD, PhD

Fellowship Director: Ass. Prof. Spero Karas, MD

Director, Orthopaedic Research: Albert J Banes, PhD

Χρηματοδότηση:

Arthrocare Corporation, $10,000.  Biomechanical Analysis of Human Tendons Treated with Thermal Microdebridement, 2002

Primary investigator: Spero G Karas

Co-investigator: Ioannis K Triantafillopoulos

Για τα κάτωθι τρία ερευνητικά πρωτόκολλα: 

 • Εργαστηριακή μελέτη της επίδρασης των αναβολικών στεροειδών και της κυκλικής φόρτισης στις εμβιομηχανικές ιδιότητες και τη μικροδομή τεχνητών (in vitro) τενόντιων δομών (bio-artificial tendons). Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται: απομόνωση και καλλιέργεια τενοντίων κυττάρων από ανθρώπινο υπερακάνθιο τένοντα, δημιουργία in vitro τενόντιων δομών, εμβιομηχανικές δοκιμασίες, ανοσοϊστοχημικές δοκιμασίες, μικροσκοπικές παρατηρήσεις, στατιστικές αναλύσεις και δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (American Journal of Sports Medicine).
 • Εργαστηριακή μελέτη της επίδρασης των αναβολικών στεροειδών και της φόρτισης σε ανθρώπινα τενόντια κύτταρα υπερακάνθιου τένοντα (in vitro). Στη μελέτη περιλαμβάνονται: δοκιμασίες μοριακής βιολογίας, μικροσκοπικές και ανοσοϊστοχημικές μελέτες της διακυττάριας επικοινωνίας μέσω των αντλιών ασβεστίου των κυτταρικών μεμβρανών. Στατιστική ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε διεθνείς επιστημονικές εκδηλώσεις (American Academy of Orthopaedic Surgeons-AAOS, Orthopaedic Research Society-ORS) και θα ακολουθήσει δημοσίευσή τους σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά.
 • Γονιδιακή μελέτη της επίδρασης των αναβολικών στεροειδών και της κυκλικής διάτασης στη γονιδιακή έκφραση της πρωτεΐνης κονεξίνης-43 σε τενόντια κύτταρα πτηνών. Στη μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκαν πειράματα με RT-PCR (Polymerase chain reaction) για την ποσοτικοποίηση τα γονιδιακής έκφρασης του mRNA της κονεξίνης-43. Η κονεξίνη-43 αποτελεί κύρια δομική πρωτεΐνη των διακυτάριων διαύλων ασβεστίου που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διακυττάρια επικοινωνία.

** Τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (American Academy of Orthopaedic Surgeons-AAOS, Orthopaedic Research Society-ORS) και έχουν δημοσιευθεί:

IK Triantafillopoulos, AJ Banes, KF Bowman, M Maloney, W Garret, S Karas. Nandrolone decanoate and load increase remodeling and strength in Human supraspinatus bioartificial tendons. Am J Sports Med 2004;32(4):934-943.

Χρηματοδότηση:

Arthrex Corporation, $10,000. Effects of Autologous Conditioned Serum on the Biomechanical and Matrix Remodeling Properties of Βioengineered Rotator Cuff Tendons, 2004

Principal Investigator: Spero G Karas

Co-investigator: Ioannis K Triantafillopoulos

Για τo κάτωθι ερευνητικό πρωτόκολλο:

 • Εμβιομηχανική μελέτη σε πτωματικά παρασκευάσματα επιγονατιδικών τενόντων της επίδρασης της θερμικής νεαροποίησης στις εμβιομηχανικές ιδιότητες των τενόντων.

** Τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί (American Orthopaedic Society of Sports Medicine – AOSSM) και δημοσιευθεί:

W Silver, A Creighton, IK Triantafillopoulos, AC Devkota, P Weinhold, SG Karas. Thermal microdebridement does not affect the time zero biomechanical properties of human patellar tendons. Am J Sports Med 2004; 32(8): 1946-1952.

2004-2005

Πτωματικές και Κλινικές Μελέτες στη Χειρουργική των Αθλητικών Κακώσεων (1 έτος)

Clinical Fellowship in Sports Orthopaedic Surgery

Friarage Hospital and Duchess of Kent Military Hospital

Northallerton, North Yorkshire, United Kingdom

Fellowship Director:

Mr. Louw van Niekerk, FRCS(ed), FRCS(Orth)

Consultant Orthopaedic Surgeon.

&

Human Anatomy Laboratory

Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital

Oswestry, Shropshire, United Kingdom

Πτωματικές μελέτες:

 1.  Στην ανατομική των καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας και του έσω επιγονατιδο-μηριαίου συνδέσμου ως κύριου στατικού σταθεροποιητικού παράγοντα αυτής.
 2. Σε νέα τεχνική σταθεροποίησης της επιγονατίδας μετά από τραυματική αστάθεια αυτής.

* Ανακοίνωση της μελέτης σε επιστημονικές εκδηλώσεις (Hellenic Association of Orthopaedic Surgeons – HAOST, European Federation of Orthopaedics and Traumatology – EFORT) και δημοσίευση:

IK Triantafyllopoulos, A Panagopoulos, L van Niekerk. Isometric behavior of the reconstructed medial patellofemoral ligament using two different femoral pulleys: a cadaveric study. Med Sci Monit 2007;13(9): BR181-187.

Κλινικά πρωτόκολλα:

 1. Εφαρμογή νέας τεχνικής σταθεροποίησης της επιγονατίδας με μεταφορά του ημιτενοντώδους συνδέσμου σε ασθενείς με μετατραυματική αστάθεια της επιγονατίδας. Παρακολούθηση των ασθενών επί 2 έτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με βάση καθιερωμένα σκορ: SF-36, Tegner Activity Level Score, ICRS score, IKDC score.
 2. Προοπτική μελέτη παρακολούθησης μεγάλης σειράς ασθενών (>100) με αστάθεια της ποδοκνημικής που αντιμετωπίστηκαν με αρθροσκόπηση με/χωρίς ανατομική αποκατάσταση των έξω πλαγίων συνδέσμων. Η θεραπευτική αντιμετώπιση βασίζεται σε ένα νέο αλγόριθμο κλινικής, απεικονιστικής και διεγχειρητικής αξιολόγησης του πτερνοπερονιαίου συνδέσμου. Η παρακολούθηση των ασθενών διαρκεί 2 έτη και η αξιολόγηση του μετεγχειρητικού αποτελέσματος βασίζεται σε κατοχυρωμένα σκορ: ICRS (International Cartilage Repair Society) score, IKDC score και Tegner Activity Level score.
 3. Προοπτική μελέτη αξιολόγησης της διαγνωστικής ακρίβειας της μαγνητικής τομογραφίας σε αστάθειες της ποδοκνημικής στην ίδια σειρά ασθενών ως ανωτέρω. Συγκρίσεις ανάμεσα στα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης, της μαγνητικής τομογραφίας και των διεγχειρητικών ευρημάτων και ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω στατιστικού προγράμμaτος (Sigma-Stat, SPSS-8 statistical package, Chicago, ILL, USA,)
 4. Προοπτική μελέτη παρακολούθησης ασθενών υψηλών απαιτήσεων (επαγγελματίες αθλητές και στρατιωτικός πληθυσμός) με οστεοχόνδρινα ελλείμματα του γόνατος και της ποδοκνημικής που αντιμετωπίστηκαν με αυτόλογη μεταμόσχευση χονδροκυττάρων ως μέθοδος διάσωσης. Η παρακολούθηση των ασθενών διαρκεί 2 έτη και η αξιολόγηση του μετεγχειρητικού αποτελέσματος βασίζεται σε κατοχυρωμένα σκορ: ICRS (International Cartilage Repair Society) score, IKDC score, Tegner Activity Level score.

*    Ανακοίνωση των ανωτέρω κλινικών μελετών σε επιστημονικές εκδηλώσεις (Hellenic Association of Orthopaedic Surgery and Traumatology – HAOST, European federations of Orthopaedics and Traumatology – EFORT, World Orthopaedic Congress – SICOT/SIROT) και δημοσίευση:

 • A Panagopoulos, L van Niekerk, IK Triantafyllopoulos. MPFL reconstruction for recurrent patella dislocation: a new surgical technique and review of the literature. Int J Sports Med 2008;29:359-365.
 • V Kumar, IK Triantafyllopoulos, A Panagopoulos, S Fitzgerald, L van Niekerk. Deficiencies of MRI in the diagnosis of chronic symptomatic lateral ankle ligament injuries. Foot Ankle Surg 2007; 13:171-176.
 • A Panagopoulos, L van Niekerk, IK Triantafyllopoulos. Autologous chondrocyte implantation for knee cartilage injuries: moderate functional outcome and performance in patients with high-impact activities. Orthopaedics 2007 DOI 10.3928/01477447-20111122-07

2006- σήμερα

Πειραματικές μελέτες στον αρθρικό χόνδρο και υποχόνδριο οστό.

Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διευθυντές:

Καθηγητής Γ. Λυρίτης,

Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου,

Καθηγήτρια Ισμήνη Δοντά

Μελέτες σε πειραματόζωα (επίμυες και κονίκλους) για την ανάδειξη πειραματικών μοντέλων μετατραυματικής οστεοαρθρίτιδας, την ανάδειξη καταβολικών μηχανισμών του αρθρικού χόνδρου αλλά και την επίδραση φαρμακευτικών ουσιών στην εξέλιξη της μετατραυματικής οστεοαρθρίτιδας και χονδροπάθειας.

** Δημοσίευση των αποτελεσμάτων:

 • NA Papaioannou, N Krallis, IK Triantafillopoulos, L Khaldi, I Donta, GP Lyritis. Optimal Timing of Research after Anterior Cruciate Ligament Resection in Rabbits. Contemp Top Lab Anim Sci 2004 Nov;43(6):22-27.
 • NA Papaioannou, IK Triantafillopoulos, L Khaldi, N Krallis, A Galanos, GP Lyritis. Effect of calcitonin in early and late stages of experimentally induced osteoartrhitis. A histomorphometric study. Osteoarthritis and Cartilage 2007;15:386-395.
 • K Lampropoulou – Adamidou, P Lelovas, EV Karadimas, C Liakou, IK Triantafillopoulos, I Dontas, NA Papaioannou. Useful animal models for the research of osteoarthritis. Eur J Orthop Surg Traumatol 2013, DOI 10.1007/s00590-013-1205-2
 • K Lampropoulou-Adamidou, I Dontas, IP Stathopoulos, L Khaldi, P Lelovas, J Vlamis, IK Triantafillopoulos, NA Papaioannou. Chondroprotective Effect of High-Dose Zolendronic Acid: An Experimental Study in a Rabbit Model of Osteoarthritis. J Orth Res Soc, 2014 DOI 10.1002/jor.22712

2014- σήμερα

Επιδημιολογικές μελέτες στα μεταβολικά νοσήματα των οστών

Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ισμήνη Δοντά

Αρ. Πρωτ. 8038/17.06.2014, ΚΑΤ – ΕΚΑ (Επιστημονικό Συμβούλιο Ν. ΚΑΤ)

Τίτλος: « Eπιδημιολογική και γεωγραφική κατανομή της οστεοπόρωσης στην Ελλάδα και η συσχέτισή της με την ΧΑΠ»

Σκοπός της επιδημιολογικής έρευνας: α) η μελέτη  της επίπτωσης της οστεοπόρωσης και του καταγματικού κινδύνου σε τυχαίο δείγμα πληθυσμού από διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και η καταγραφή  του «χάρτη σκελετικής υγείας» της χώρας και β) ο προσδιορισμός της συσχέτισης  ΧΑΠ και οστεοπόρωσης στον ελληνικό πληθυσμό

Ερευνητές και συνεργαζόμενοι φορείς :

 1. Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση: Πρόεδρος κα Μαρία Tσεκούρα
 2. Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, Ιατρική Σχολή, ΓΝΑ ΚΑΤ:
  Ισμήνη Δοντά, Καθηγήτρια Ιατρικής, Διευθύντρια ΕΕΠΜΣ
  Νικόλαος Παπαϊωάννου, Αν. Καθηγητής Ορθοπεδικής ΕΚΠΑ
  Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, Λέκτορας Ορθοπεδικής, ΕΕΠΜΣ
  Δρ.Συμεών Τουρνής ,Ενδοκρινολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, ΕΕΠΜΣ
  Δρ.Αντώνης Γαλανός,  Βιοστατιστικολόγος, Συνεργάτης ΕΕΠΜΣ
  Δρ.Γεώργιος Τροβάς, Ενδοκρινολόγος, Συνεργάτης ΕΕΠΜΣ
  Δρ. Μπαλτάς Χρήστος, Δρ. Μπαλανίκα Αλεξία, Δρ.Παπαδήμας Δήμος, Συνεργάτες ΕΕΠΜΣ
  Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Επιδημιολογική μελέτη παραμορφώσεων σπονδυλικής στήλης

 Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ισμήνη Δοντά

Επιστημονικό Συμβούλιο Ν. ΚΑΤ (προς έγκριση)

Τίτλος: « Επιδημιολογική και γεωγραφική κατανομή της κύφωσης – σκολίωσης σε παιδιά στην Ελλάδα και ο συσχετισμός με κληρονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες»

Σκοπός της επιδημιολογικης έρευνας: η μελέτη  του επιπολασμού της κύφωσης και σκολίωσης στο γενικό πληθυσμό και συσχέτιση με κληρονομικούς και περιβαλλοντικούς  τοπικούς παράγοντες μέσω ερωτηματολογίου.

Ερευνητές και συνεργαζόμενοι φορείς :

 1. Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση: Πρόεδρος κα Μαρία Tσεκούρα
 2. Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, Ιατρική Σχολή, ΓΝΑ ΚΑΤ:
  Ισμήνη Δοντά, Καθηγήτρια Ιατρικής, Διευθύντρια ΕΕΠΜΣ
  Νικόλαος Παπαϊωάννου, Αν. Καθηγητής Ορθοπεδικής ΕΚΠΑ
  Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, Λέκτορας Ορθοπεδικής, ΕΕΠΜΣ
  Δρ.Αντώνης Γαλανός,  Βιοστατιστικολόγος, Συνεργάτης ΕΕΠΜΣ
  Ηλίας Παπαδόπουλος, Λέκτορας ορθοπεδικής ΕΚΠΑ
  Αναστάσιος Κανελλόπουλος, Παιδοορθοπεδικός
  Ελευθέριος Καραδήμας, Ορθοπεδικός

2016-2018

Συγκριτική μελέτη χορήγησης συμπληρώματος ασβεστίου και βιταμίνης D με και χωρίς βιοπεπτίδια κολλαγόνου.

Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος

Επιστημινικά Υπεύθυνος & Κύριος Ερευνητής: Ι.Κ. Τριανταφυλλόπουλος

Συνερευνητές:

Καλλιόπη Λαμπροπούλου – Αδαμίδου, Ορθοπεδικός

Χρύσα Αργυρού, Ειδικευόμενη Ορθοπεδικός

Χρηματοδότηση μέσω ΕΛΚΕ

Χορηγός εταιρεία: Vivafarm (ΒΙΒΑΦΑΡΜ Α.Ε.)

Ανώτατος Ενδεικτικός προϋπολογισμός Έργου: 19.800Ε

Πρωτόκολλο: COLLABONE

Διάρκεια έργου: 01/10/2017 – 30/06/2019

Έρευνα: 14890

Ανάρτηση στο Διαδίκτυο, Αθήνα 01/06/2018, Αρ. πρωτ. 15288/2018

** Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό:

Ch. Argyrou, E. Karlafti, K Lampropoulou- Adamidou, S. tournis, K. makris, G. Τrovas, I. Dontas, I.K.Triantafyllopoulos. Effect of calcium and vitamin D supplementation with and without collagen pepτides on bone turnover in pοstmenoapusal women with osteopenia. Journal of Musculoskeletal and Νeuronal Interactions 2019 (Approved for publication)

2018-

Μελέτη Κλινικής Παρατήρησης Υποφωσφατασίας

Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος

Επιστημονικά Υπεύθυνος & Κύριος Ερευνητής: Ι.Κ. Τριανταφυλλόπουλος

Συνερευνητής: Συμεών Τουρνής, Ενδοκρινολόγος

Χορηγός εταιρεία: Alexion Pharmaceuticals Inc

Χρηματοδότηση μέσω ΕΛΚΕ ύψους 12.000 ευρώ

Πρωτόκολλο: ALX-HPP-501, Έκδοση 4.2

2019-

Κλινική Μελέτη με τίτλο: OSTEOME

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση μέσω μηχανισμών του εντερικού μικροβιώματος. Μελέτη της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας στο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής.

Πρόγραμμα:  HORIZON 2020

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. (ο Εργαστήριο Έρευνας

Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του Πανελλήνιου Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» και δύο ελληνικών επιχειρήσεων της CLOUDPHARM και της LIFE LNB.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλόπουλος

Περίληψη Έργου:

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι το εντερικό μικροβίωμα ρυθμίζει το μεταβολισμό των οστών μέσω της απορρόφησης του ασβεστίου και των άλλων μεταλλικών ιχνοστοιχείων. Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι η ρύθμιση του εντέρου και του μικροβιώματός του μπορεί να επηρεάσει την οστική πυκνότητα και την αντοχή σε μια ποικιλία ζωικών μοντέλων και τον άνθρωπο. Παράλληλα, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις αλληλεπιδράσεις πολυφαινολών – εντερικού μικροβιόκοσμου και ιδιαίτερα των φλαβονοειδών και συγκεκριμένα των κατεχινών. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί πως μέσω του μικροβιώματος μετατρέπονται σε βιοδραστικές ενώσεις, ενώ και οι ίδιες οι πολυφαινόλες μπορούν να τροποποιήσουν τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος (Cueva, 2012). Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση ενεργοποιώντας μηχανισμούς του εντερικού μικροβιώματος. Παράλληλα θα διερευνηθούν συνοδοί βιοδείκτες αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας. Η επιλογή των φλαβονοειδών για το συμπλήρωμα διατροφής θα πραγματοποιηθεί μέσω in vitro και in silico πειραμάτων λαμβάνοντας υπ’ όψη την επίδρασή τους στα μονοπάτια ρύθμισης των οστεοκλαστών και οστεοβλαστών. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας του νέου συμπληρώματος θα πραγματοποιηθεί μέσω τυχαιοποιημένης κλινικής παρέμβασης. Το προτεινόμενο έργο προκύπτει από τη συνεργασία τριών άκρως συμπληρωματικών ερευνητικών φορέων και δύο επιχειρήσεων. Το νέο συμπλήρωμα διατροφής θα ανανεώσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της LIFE NLB, εστιάζοντας στην πλούσια δυναμική του εντερικού μικροβιώματος και θα δώσει στη σύμπραξη των δύο εταιρειών τη δυνατότητα περεταίρω ανάπτυξης στοχευμένων συμπληρωμάτων με καινοτόμες προσεγγίσεις.